МУБИС-ийн багшийн нээлттэй сонгон шалгаруулалт урьж байна

-----