МУБИС-ийн санхүүжилтээр 2020 онд хэрэгжүүлэх суурь судалгааны инновацийн төсөл

МУБИС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР 2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУУРЬ СУДАЛГААНЫ, ИННОВАЦИЙН 
 ТӨСЛИЙН ЧИГЛЭЛҮҮД

 

ТӨСЛИЙН ЧИГЛЭЛ 

ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА

ТӨСЛИЙН ТОО

САНХҮҮ-

ЖИЛТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛИЙН СУДАЛГАА 

Боловсрол судлал: Боловсролын хэмжил зүй, боловсролын харьцуулсан судалгаа,үйл судлал, хичээл судлал, хүүхдийн төлөвшил ба оюун сэтгэлийн судалгаа, бага насны хүүхдийн хөгжлийн судалгаа, бага насны хүүхдийн унших, бичих чадварын судалгаа, бие даан суралцах аргазүй, ЕБС сурагчдын зан үйлийн судалгаа, суралцагчдын суралцахуйн хэв маягийн судалгаа, Монгол хүүхдийн судалгаа, багш мэргэжилтний хандлагын судалгаа, багш бэлтгэх сургалтын агуулга, арга зүй, багш мэргэжлээр суралцагчдын сэтгэц, танин мэдэхүй, ёс зүй, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн үр дүнгийн шинжилгээ, тэгш хамруулах боловсрол, тусгай хэрэгцээт боловсрол, багш бэлтгэх сургалтын агуулга, арга зүй, оюутан, залуучуудын сэтгэл зүйн онцлог, монгол хүний сэтгэцийн оношилгоо, сэтгэл заслын онол арга зүй, хэл заслын   судалгаа,  сургалтын технологи, сурах бэрхшээл, мэргэжил сонголтын судалгаа

 • Суурь, захиалгат ба инновацийн  судалгааны ажил нь шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, МУБИС-ийн эрдэм шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, МУБИС-ийн хөгжлийн бодлогод нийцсэн байх
 • Тухайн шинжлэх ухааны салбараар хийгдэж байгаа суурь судалгаа нь мэдлэгийн хүрсэн түвшинг ахиулсан байх
 • Төслийн сэдэв, судалгааны давтагдаагүй байдлыг хангасан байх
 • Залуу судлаачдыг /ассистантшип/ туслах ажилтнаар татан оролцуулсан байх
 • Тэнхим, төв, профессорын баг, судлаачдын баг, хамтлагаар гүйцэтгэсэн байх
 • Үр дүнг импакт фактортай сэтгүүлд хэвлүүлсэн байх
 • Бүрэлдэхүүний сургуулийн Эрдмийн Зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн байх
 • Бүрэлдэхүүний сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн тэмдэглэл, шийдвэртэй байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 сая хүртэл

 

 

 

Монгол судлал: Монгол судлал, түүх, философи, сурвалж судлал, хэл, соёл, археологи,  угсаатан зүй, үгийн сан судлал

Байгалийн ухаан: Математик боловсрол, дискерт математик, динамик систем, механик, молекул, цахилгаан соронзон, оптик, цахилгаан техник, электроник, Монгол орны ландшафт, митохондрийн ДНХ хувьсамж, генетикийн судалгаа,  зөгийн балны гарал үүслийн судалгаа, Монгол Алтайн ургамлын судалгаа, математик загвар, газарзүйн боловсрол, хэрэглээний информатик, биологийн төрөл зүйлийн судалгаа, компьютерийн ухаан, мэдээлэл зүйн боловсрол, хими технологийн судалгаа

ХАВСАРГА СУДАЛГАА

Нийгэм хүмүүнлэгийн ухаан: Соёл хооронд суралцах үйлийн судалгаа, Хэл шинжлэлийн зэрэгцүүлсэн судалгаа, Монгол хэлний бүрэн хэлзүй, үгийн сангийн судалгаа,  сэтгүүлзүйн судалгаа, уран зохиолын харьцуулсан судалгаа

Биеийн тамирын боловсрол: Оюутнуудын техникийн бэлтгэлжилтийн судалгаа, Бие бялдрыг хөгжүүлэх аргазүй

Дүрслэх, урлаг технологи: Монголын уламжлалт урлахуй ухаанд суурилсан дизайн технологийн боловсролын шинэчлэл, Үндэсний уламжлалт хэв шинжийг илэрхийлсэн  дизайн шийдэл, авто, нисэх загвар

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМПАКТ ФАКОРТАЙ СЭТГҮҮЛИЙН ӨГҮҮЛЭЛ

 • Web of Science-д  индекслэгдсэн эрдэм шинжилгээний мэргэжлийн сэтгүүлүүд
 • Дээрх сэтгүүлүүдэд хэвлэгдсэн ЭШ бүтээлүүдэд  тооцно
 • Сэтгүүлийн редакцын зөвлөлөөс бүтээлийг хэвлүүлэхийг зөвшөөрсөн  албан ёсны  хариу
 • Бүтээл хэвлүүлэх  зардлын нэхэмжлэлтэй байх  /Article Processing Charge/

 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

5 сая хүртэл

 

 

 

ИННОВАЦИЙН СУДАЛГАА

 

 • Виртуал симулятор хөгжүүлэх технологи
 • Дахин боловсруулах бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл
 • STEM, STEAM хичээлийн хэрэглэгдэхүүн, үйлдвэрлэл
 •  Робот дизайн 
 • Брэндинг
 • Боловсролын аппликейшн
 • Боловсролын тоглоом (Edu toy)
 • Механик ба электроник
 • Оёдол, эсгүүрийн зохион бүтээлт

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн

 • Инновацийн төслөөр бий болох бүтээгдэхүүн нь Монгол Улсад шинээр үйлдвэрлэгдэж  байгаа, эсхүл зах  зээл  дээр  ижил  төстэй бүтээгдэхүүн,  технологи, үйлчилгээтэй харьцуулахад өрсөлдөх чадвар, техник,  эдийн засгийн  үзүүлэлтээр илүү түвшинд байх;
 • Туршин нэвтрүүлэх бүтээгдэхүүн, техник, технологи нь эрдэмтэд, судлаачдын оюуны бүтээлээр баталгаажсан байх;
 • Мэдлэгт суурилсан шинэ дэвшилтэт технологийг эрэлтэд нийцүүлэн бодит хэрэглээ болгох,  инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд чиглэгдсэн байх
 • Судалгаа хийсэн үр дүн нь баталгаажсан байх
 • Төслийн давтагдаагүй байдлыг хангасан байх
 • Залуу судлаачдыг /ассистантшип/ татан оролцуулсан байх
 • Тэнхим, төв, профессорын баг, судлаачдын баг, хамтлагаар гүйцэтгэсэн байх, түүнчлэн лаборатори, багаж тоног төхөөрөмж, туршилтын бааз бүрдсэн байх
 • Зардлын задаргаа, худалдан авах багаж, тоног төхөөрөмжийн үнийн санал, техникийн үзүүлэлтийг баримтжуулан тусгах
 • Төсөл хэрэгжих хугацаа 1-2 жил,  цалингийн зардал санхүүжилтийн 20 хувиас хэтрэхгүй байх
 • Бүрэлдэхүүний сургуулийн Эрдмийн Зөвлөлөөр хэлэлцсэн байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 сая хүртэл

 

 

Төсөл хүлээн авах хугацаа:

 • Төслийг 2019 оны 12 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 12.00 цаг хүртэл Эрдэм шинжилгээ, инновацийн албанд /А-202 тоот өрөө/ цаасан болон цахим хувилбараар /research@msue.edu.mn/ хүлээн авна.
 • Төслийн мэдүүлгийн загварыг     хуудаснаас татаж авна уу. 

 

Эрдэм шинжилгээ, иНновацийн алба

 

Харилцах утас: 77775115 /1029/

Цахим хаяг: research@msue.edu.mn

-----