Мэдээллийн технологийн алба

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Дарга Ц.Энхбат 2904
Ахлах мэргэжилтэн Л.Бат-Эрдэнэ 1056
Ахлах мэргэжилтэн Т.Ангараг 2906
Мэргэжилтэн Г.Баярбат 2905
Засварын инженер Т.Ууганбаяр 2909
Веб мастер С.Буянжаргал 1058
Программист С.Лхагва 1060
Программист Ө.Мянганбаяр 1061