Зайн сургалтын алба

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Дарга Л.Мөнхтуяа 1054
Мэргэжилтэн Ж.Нарантуяа 1059
Мэргэжилтэн Н.Оюунсүрэн 1062
График дизайнер А.Нямбаатар 1101
Мэргэжилтэн З.Орхон 2903