Дотоод ажлын алба

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Дарга Б.Цэрэндулам 1007
Хүний нөөцийн менежер Г.Эрдэнэчимэг 1009
Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Д.Отгонцэцэг 1012
Нарийн бичгийн дарга Э.Оргилмаа 11326010 1011
ХМОНХМ Т.Дуламрагчаа 1010
Албаны мэргэжилтэн Б.Баярмаа 1008