Гадаад багш, мэргэжилтэн ажиллуулах зөвшөөрөл авахад шаардлагатай материалууд


МОНГОЛ УЛСАД НЭВТРЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ

 1. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ
 2. СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
 3. ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 
 4. ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР

ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ

 1. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ
 2. ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
 3. ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР 

ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГУУЛАХ

 1. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ
 2. ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
 3. ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР 

ГАРАХ-ОРОХ ВИЗ

 1. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ
 2. ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР

ХАСАЛТ

 1. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ
 2. СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
 3. ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
 4. ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР