Хэрэгжиж буй төсөл


2017 онд МУБИС-ийн санхүүжилтээр хэрэгжсэн төслийн бүтээгдэхүүний жагсаалт

 Төслийн сэдэв Төслийн удирдагч Нэр төрөл Тоо ширхэг Нийт 
1 ЕБС-ийн газарзүйн багшийн хөгжлийг дэмжих (орон нутаг судлалын жишээгээр)
  
 
Ц.Бат-Эрдэнэ 
Вэб 1  
4 
Гарын авлага 1 
Өгүүлэл  2 
2 Спортын сэтгэл судлал сурах бичиг зохиох төсөл Г.Батцэцэг  
Сурах бичиг 
 
1 
 
1 
3 Сорилын стандарт бүтээх арга зүй Ц.Лувсандорж Удирдамж 1  
3 
Зөвлөмж 1 
Өгүүлэл 1 
4 Сэлэнгэ мөрний савд шинээр тэмдэглэсэн агнуурын загасны нөөцөд сөрөг нөлөөтэй тогтмолын цоорхой загасны тархац, биологи, экологийн судалгаа  
Х.Мөнхбаяр 
 
Өгүүлэл 
 
2 
 
2 
5 Оюутан, багшийн арга зүйн хөгжлийг хичээлийн судалгаагаар дэмжих нь Б.Булган Зөвлөмж 1 2 
Өгүүлэл 1 
6 Бага боловсролын нэгдмэл аргазүй-1”хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сурах бичиг, дасгал даалгаврын гарын авлага боловсруулах Б.Оюунцэцэг Гарын авлага 1  
2 
Хэрэглэгдэхүүн 1 
7
  
Төсөлд суурилсан суралцахуй ба тоглоом Ш.Цэрэннадмид Гарын авлага 1 1 
8 Тусгай хэрэгцээт боловсролын үндэс (билингва сурах бичиг) Д.Наранцэцэг Сурах бичиг 1  
2 
Электрон ном 1 
9 Бага насны хүүхдийн зан үйлийг чиглүүлэх нь  (Телевизийн нэвтрүүлэг, гарын авлага)  
Ж.Батдэлгэр 
Гарын авлага 1  
9 
Телевиз нэвтрүүлэг 8 
10 Багш бэлтгэх сургуулийн оюутан-багшийн  арга зүйн шинэчлэл,  хөгжил Ц.Оюунчимэг Цахим сан 1  
2 
Хөтөлбөр 1 
11
  
МУБИС-ийн багш, ажилчдын бие бялдрын бэлтгэлжилт С.Туул Гарын авлага 1  
2 
Өгүүлэл 1 
12
  
Ус чадмань эрдэнэ” сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, турших нь /Бүх шатны сургуулийн хүрээнд/ С.Хадбаатар  
Сургалтын хөтөлбөр 
 
 
1 
 
 
1 
13
  
Тусгай хэрэгцээт боловсролд мэдээллийн технологийн хичээл заах аргазүйн зөвлөмж боловсруулах нь Л.Мөнхтуяа   Зөвлөмж  
1 
 
2 
Сургалт  
1 
14
  
Биеийн тамирын хичээлээр суралцагчдын тогтвортой суралцахуйг дэмжих сургалтын хэрэглэгдэхүүн бүтээх нь Д.Баярлах  
Гарын авлага 
 
1 
 
2 
 
Бүтээгдэхүүн 
1 
15 Бага боловсролын дүрслэх урлагийн дидактик ” их дээд сургуулийн оюутанд зориулсан сурах бичиг    З.Баярмагнай  
 
    Сурах бичиг 
 
   
         1 
 
 
1 
16
  
Сургуулийн бага насны хүүхдийн нийгэм-сэтгэл зүйн хөгжлийн онцлогийг илрүүлэх иж бүрэн экспресс оношилгоо Д.Дэлгэрмаа  
Гарын авлага 
 
1 
 
1 
17 Сургуулийн бага насны хүүхдийн сургуульд дасан зохицолт, сурах сэдлийг оношлох М.Хишиг-Ундрах
  
Өгүүлэл 1  
 
3 
Тестийн сан 1 
Хэрэглэгдэхүүн 1 
18 Монголын түүх, уран зохиолын дурсгал бичигт туссан “монгол хүүхэд” -ийн судалгаа” (эртнээс XIX зуун) Ц.Өнөрбаян  
  
 
Гарын авлага 
1  
3 
Өгүүлэл 2 
19 Багш, дээд боловсролын нэмэлт хөтөлбөр Ц.Бурмаа  
Хөтөлбөр 
 
1 
 
1 
20 МУБИС-ийн цахим мэдээллийн сан Ж.Баатарсүрэн Илтгэл 1  
3 
Өгүүлэл 1 
Программ 1 
Нийт 47 47