Оюутны байр


Оюутны дотуур байранд орох хүсэлтийг Бүрэлдэхүүн сургуулийн Оюутанд үйлчлэх албанд хичээлийн жилийн энхий 7 хоногт  1% цээж зургийн хамт өгнө.

Дотуур байранд орох хүсэлттэй Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, Тэнхимийн эрхлэгч, Хөтөлбөрийн алба, Оюутанд үйлчлэх алба танилцаж шийдвэрлэж оюутны дотуур байранд суух зөвшөөрлийн хуудсыг олгоно.

Оюутан хувиарлагдсан дотуур байрны багштай уулзаж зөвшөөрлийн хуудас, дотуур байрны төлбөр төлсөн баримтын хамт өгч МУБИС – ийн ОЮУТНЫ БАЙРАНД СУУХ ГЭРЭЭ байгуулна.

Хичээлийн жилийн 2 – р долоо хоногоос дотуур байранд оруулж эхлэнэ.