Доктор, профессорын судалгааны чиглэл


Захиргаа

Математик, байгалийн ухааны сургууль

Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

Боловсрол судлалын сургууль

Багшийн сургууль

Дүрслэх урлаг, технологийн сурууль

Биеийн тамирын сургууль

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль