Эрдэм шинжилгээний хурал


МУБИС-ИЙН ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

2018 оны 01  сард

МБУС-ийн Математик, Байгалийн ухааны дидактикийн тэнхимээс Дидактикийн тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам эрдэм шинжилгээний үндэсний хурал зохион байгуулах 

2018 оны 03 сарын 14 

МБУС –ын Биологийн тэнхимээс Оюутнуудын  эрдэм шинжилгээний хурал зохион явуулах

2018 оны 03 сарын  сүүлийн 7 хоног

ДУТС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

2018 оны 04-р сард
 1-р 7 хоног

ДУТС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал-Технологи, ДУТ, ДУД,  КГД, ДХЗЗБ-ийн бүх оюутнууд

2018 оны 03-р сард

НХУС-ийн  Дорно дахины тэнхимээс оюутны  эрдэм шинжилгээний хурлыг  тэнхимийн оюутнуудын дунд зохион байгуулна

2018 оны 04-р сард

НХУС-ийн эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулна.

2018 оны 01-р сарын 20-30

СӨБС-ийн шинээр байгуулагдсан “IM” клубээс Эрдэм шинжилгээний хурлыг бакалаврын оюутны дунд зохион байгуулна.

2018оны 03-р сарын 20-30

СӨБС-ийн Магистрантуудын дунд эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулж, эмхэтгэл хэвлүүлнэ. Тус хурлаас шалгарсан шилдэг илтгэгчдийн МУБИС-ийн “Магистрант, д

Хичээлийн жилийн 1-р улиралд

БоСС-ийн БСАЗ тэнхимээс МУБИС-ийн нийт оюутнуудын хооронд Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг.