САГСАН БӨМБӨГИЙН УРЬДЧИЛСАН ТОГЛОЛТЫН ХУВААРЬ


САГСАН БӨМБӨГИЙН УРЬДЧИЛСАН ТОГЛОЛТЫН ХУВААРЬ:

1.  СӨБС – БТС                   Эм

2.  НХУС-1 – МБУС  -II        Эр                                                                              

3.  АрБС – ДУТС                 Эм                                                                  

4.  ДУТС – СӨБС                  Эр

5.  МБУС – БоСС                Эм                                                                              

6.  БС – НХУС-II                   Эр                                                                  

7.  БТС – НХУС-II              Эм                                                                                          

8.  МБУС-II – БТС                 Эр                                                                                          

9.  ДУТС – Лицей                Эм                                                                              

10.  СӨБС – БоСС                 Эр                                                                  

11.  БоСС – БС                     Эм                                                                              

12.  НХУС-II – Лицей            Эр

13.  НХУС-I – ЗАА              Эм

14.  ЗАА – МБУС-I                 Эр

15.  НХУС-II – СӨБС         Эм

16.  БТС – НХУС-I                Эр

17.  Лицей – АрБС               Эм

18.  БоСС – ДУТС                 Эр

19.  БС – МБУС                   Эм

20.  Лицей – БС                      Эр

21. А1..................B2…………….

22. B1…………..C2…………….

23. C1…………..D2…………….                                        

24. D1…………..A2…………….     

БИЕИЙН ТАМИРЫН ТЭНХИМ