МУБИС-ийн БАГШИЙН НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ УРЬЖ БАЙНА.