Захиргаа аж ахуй

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Захирал Д.Мандах 11322705 1001
Дэд захирал Х.Тамир 1002
Дэд захирал Д.Наранцэцэг 1003
Дэд захирал Ц.Бурмаа 1004
Дэд захирал Б.Сүхболд 1005