Ахисан түвшний сургалт

МУБИС-ийн ахисан түвшний сургалтын журам