"Дижитал эрин дэх урлаг судлал, дүрслэх урлаг, дизайн технологийн боловсрол" сэдэвт ОУЭШХ-ын удирдамжийг хүргэж байна

2023.08.22 15:23 Зарлал

"Дижитал эрин дэх урлаг судлал, дүрслэх урлаг, дизайн технологийн боловсрол" сэдэвт ОУЭШХ-ын удирдамжийг хүргэж байна. Хурлын товхимолд хэвлүүлэх илтгэлийн төлбөрийг 2023.09.20-ны дотор хийх боломжтой.  

“ДЖИТАЛ ЭРИН ДЭХ УРЛАГ СУДЛАЛ, ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛ” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН УДИРДАМЖ


2023 оны 04 дугаар сарын 08                                             Улаанбаатар хот

НЭГ. ХУРЛЫН ЗОРИЛГО
Олон улсын соёл урлагийн үнэт зүйлийг сурталчилан таниулах, Дүрслэх урлаг, Дизайн, Технологийн орчин үеийн чиг хандлага, боловсролын арга зүйн тулгамдсан асуудлыг судлах, харилцан туршлага солилцох, хамтарсан судалгаа болон хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд оршино.

ХОЁР. ХУРЛЫН ЧИГЛЭЛ
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал дараах үндсэн чиглэлээр зохион байгуулагдана. Үүнд:

  • Урлаг судлал
  • Дүрслэх урлагийн боловсрол,
  • Дизайн, зураг зүйн боловсрол
  • Технологийн боловсрол

ГУРАВ. ХУРЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал 2023 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдөр МУБИС-ийн “А” байрны

  • 300 тоот танхимд Урлаг судлалын салбар хуралдаан
  • 205 тоот танхимд Урлагийн боловсролын салбар хуралдаанаар тус тус зохион байгуулагдана.

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын материалуудыг 2023 оны 08 дугаар сарын 20-ны хүртэл дараах хаягаар хүлээн авна.

FAAMongolia@gmail.com

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын албан ёсны хэл нь англи хэл байна.

Хурлын илтгэлийг 10-12 минутад танилцуулна.

Ханын илтгэлийг хурал зохион байгуулах танхимуудад байрлуулна.

ДӨРӨВ. ИЛТГЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
1.Илтгэлийг зөвхөн англи хэл дээр хүлээн авна.
2.Илтгэл нь хураангуй, түлхүүр үг, удиртгал, үндсэн хэсэг, дүгнэлт, ном зүй гэсэн хэсгээс бүрдэнэ.
3.Илтгэлийн хэмжээ А-4 цаасны 5-8 нүүр байна.
4.Хураангуйг догол мөрөөс эхлэн 3-5 мөрөнд багтааж бичих ба 4-6 түлхүүр үгийг догол мөрөөс эхлэн бичнэ.
5.Илтгэлийн сэдвийг том үсгээр хуудас голлуулан бичих ба хуудсыг дугаарлахгүй. Сэдвийн дараах мөрний баруун буланд зохиогчийн овгийн эхний үсэг, нэр байх ба ард нь тэнхим, салбар сургуулийн нэрийг нуман хаалтад бичнэ.
6.Times New Roman шрифт, үсгийн фонт 11, мөр хоорондын зай (1.5 line), хуудасны дөрвөн талд 1 инч (2.54 см) зай авч бичнэ.
7.Илтгэлд бусдын бүтээлээс авч хэрэглэсэн зүйл, санааг ишлэлд авч зүүлтийг Америкийн Сэтгэл Судлалын Нийгэмлэгийн APA/эй пий эй/ загварын дагуу бичнэ. APA форматын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.apastyle.org/ болон http://msue.edu.mn/en/ МУБИС-ийн англи веб хуудасны ACADEMICS
/RESEARCH хэсгийн APA FORMAT хэсгээс тодруулж харна уу.

8.Ном зүйд зохиогчийн нэр, овгийн эхний үсэг, хэвлэсэн он, ном, өгүүлэл, эрх зүйн баримт бичгийн нэр, хэвлэсэн газар буюу хот гэсэн дарааллаар бичнэ.
ТАВ. ТӨЛБӨР, ХУРААМЖ
1. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд өөрийн биеэр оролцогч нь замын зардал болон байрны зардлыг, өөрөө хариуцна.
2. ОУЭШХ-д өөрийн биеэр оролцохгүй бөгөөд өгүүллээ эмхтгэлд хэвлүүлэхэд 50$ (Монгол 50,000 төгрөг)
Жич: Хураамжийг МУБИС-ийн ДУТС-ийн Хаан банкны 5031748045 дансанд 2023 оны 08 сарын 20-ны дотор хийсэн байна.

Холбоо барих утас: 99284535, 98094455, 99893821

 

GUIDELINE FOR THE INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON THE TOPIC; “ART STUDIES, FINE ART, DESIGN, TECHNOLOGY EDUCATION OF THE DIGITAL ERA”


April 08th, 2023                                                                                      Ulaanbaatar

ONE. CONFERENCE PURPOSE
Promote international cultural and artistic values, share our unique experiences, do collaborative research, expand our continued collaboration, and research the latest trends and education methodology issues in fine art, design, and technology.

TWO. CONFERENCE DIRECTIONS
The international academic conference will be organized in the following main areas:

  • Art studies
  • Fine art education
  • Design, Engineering drawing education
  • Technology Education

THREE. CONFERENCE ORGANIZATION
The international academic conference will be held on September 29, 2023, at the ‘A’ Building of the Mongolian National University of Education:

Room 300: Art studies branch session
Room 205: Art education branch session
Materials for the international scientific conference will be accepted until August 20th, 2023 through the following address.

FAAMongolia@gmail.com

The official language of the international academic conference is English. Conference presentations will be presented in 10-12 minutes.

Poster presentations will be placed in conference rooms.

FOUR. REQUIREMENTS FOR THE PRESENTATIONS
1. Papers and Presentations will only be accepted in English.
2. Papers should contain an introduction, keywords, abstract, body, results, and references
3. Papers should be between 5-8 pages on A4 paper.
4. Abstracts should start within an indented space and fit within 3-5 lines; keywords should start with an indented space and contain 4-6 words.
5. The title of the paper should be written in capital letters in the center of the first page and the pages should not be numbered. In the right corner of the line after the title, there will be the author's initials, and first name, followed by the name of the department and branch school in parentheses.
6. Write in Times New Roman font, size 11, line spacing 1.5 lines, 1-inch (2.54 cm) space on all four sides of the page.
7. All references and quotations and ideas used from other authors' works must follow the American Psychological Association (APA) citation guideline. For more information about APA format, please refer to the website http://www.apastyle.org/ and the APA FORMAT
section of the ACADEMICS /RESEARCH section of the MNUE English website http://msue.edu.mn/en/.

8. In the bibliography, should be written in the following order; the name of the author, the first initial of the surname, the year of publication, the name of the book, article, legal document, and the place or city of publication.
FIVE. FEES
1. The full-time participant in the international academic conference shall be responsible for travel expenses and accommodation expenses.
2. $50 for absentee participation in IAC and publication of an article in a journal. (₮50,000 for Mongolians)
Note: Fees must be transferred to Khan Bank account number 5031748045 of the SFAT of MNUE by August 20, 2023.

Contact numbers: 99284535, 98094455, 99893921