“Эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээ, оношилгоо”-ны ЗӨВЛӨМЖ

2023.11.28 11:25 Үйл явдал

МУБИС-ийн багш, ажилтан, ажилчдын “Эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээ, оношилгоо” хийлгэхэд өгөх ЗӨВЛӨМЖ

Багц: 31-45 насны  даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1.    Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),

2.    Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,

3.    Өлөн үеийн глюкоз,

4.    Тэмбүү илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,

5.    ХДХВ илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,

6.    Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,

7.    Эсийн шинжилгээ –ПАП тест,

8.    Хэвлийн хэт авиа,

9.    Бамбайн хэт авиа,

10. Хөхний хэт авиа,

11. Зүрхний цахилгаан бичлэг,

12. Улаан хоолой, ходоодны дуран,

13. Цээжний рентген зураг

14. Эмчийн үзлэг:

15. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ:

16. Дүгнэлт

17. Зөвлөгөө

ü  Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад жилд нэг удаа хийгдэнэ.

Багц: 46-60 насны  даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1.    Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),

2.    Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,

3.    Өлөн үеийн глюкоз,

4.    Өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ,

5.    Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,

6.    Эсийн шинжилгээ –ПАП тест,

7.    Хэвлийн хэт авиа,

8.    Бамбайн хэт авиа,

9.    Хөхний хэт авиа,

10. Зүрхний цахилгаан бичлэг,

11. Улаан хоолой, ходоодны дуран,

12. Цээжний рентген зураг

13. Эмчийн үзлэг

14. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ

15. Дүгнэлт

16. Зөвлөгөө

ü  Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад жилд нэг удаа хийгдэнэ.

Багц: 61-ээс дээш насны  даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1.    Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),

2.    Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,

3.    Өлөн үеийн глюкоз,

4.    Өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ,

5.    Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,

6.    Хэвлийн хэт авиа,

7.    Бамбайн хэт авиа,

8.    Хөхний хэт авиа,

9.    Зүрхний цахилгаан бичлэг,

10. Улаан хоолой, ходоодны дуран,

11. Цээжний рентген зураг

12. Эмчийн үзлэг

13. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ:

14. Дүгнэлт

15. Зөвлөгөө

ü  Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад жилд нэг удаа хийгдэнэ.

ҮЗЛЭГТ ХЭРХЭН БЭЛТГЭХ:

Эрүүл мэндийн төв

2023.11.24