ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

2024.06.19 09:47 Зарлал

МУБИС-ийн докторант Wurenqiqige нь “Вольтерийн операторын зарим асуудлууд” сэдвээр Математикийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах Дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 7-р сарын 3-ны өдрийн 11:00 цагт МУБИС-ийн 1-р байрны 2 давхарт 205 тоот хурлын өрөөнд болно.

Математик, статистикийн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл