МУБИС олон улсын ISO стандартын нэгдсэн менежментийн тогтолцоог амжилттай нэвтрүүлж, баталгаажууллаа

2024.06.27 15:53 Үйл явдал

МУБИС-ийн хамт олон Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015, Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцоо ISO 21001:2018 стандарт нэвтрүүлэх төлөвлөгөөт ажлыг 2 жилийн хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлэн ажилласан. Үүний үр дүнд олон улсын ISO стандартын нэгдсэн менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлаар орж, 3 жилийн хугацаатай амжилттай баталгаажууллаа.

ТАМГЫН ГАЗАР