МУБИС-ийн Ур чадварын шалгалтуудын удирдамж

2024.07.03 15:38 Үйл явдал

Бага ангийн багш, Цэцэрлэгийн багш, Тусгай хэрэгцээт боловсролын багш, Насан туршийн Боловсролын багш, Мэдээлэл зүйн багшийн ангийн Ур чадварын шалгалтын удирдамж

Түүх соёлын аялал жуулчлал болон Сэтгүүл зүйн хөтөлбөрийн ур чадварын шалгалтын удирдамж

Биеийн тамирын багш болон дасгалжуулагч биеийн тамирын төрлийн мэргэжлүүдээр өгөх Ур чадварын шалгалтын удирдамж

Дүрслэх урлаг, технологийн төрлийн мэргэжлүүдээр өгөх Ур чадварын шалгалтын удирдамж